S T A T U T

Klub-a podjetniških svetovalcev in strokovnih delavcev HALONGA

(Izdaja 3/2017)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Klub HALONGA  je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov opredeljenih v statutu kluba in v skladu z Zakonom o društvih. Klub je pravna oseba zasebnega prava. Klub HALONGA opravlja tudi pridobitno dejavnost, kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti.

 

Pojem HALONGA je star izraz za Haloze, pomeni pokrajina prepletena in obdelana s hribi, kar opisuje kraje in   ljudi , ki že od nekdaj  vztrajajo in se ohranjajo.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Ime društva je:                    Klub podjetniških svetovalcev in  strokovnih delavcev HALONGA

Sedež društva je:                Pristava 21a , 2282 Cirkulane                

Skrajšano ime društva je:   Klub HALONGA     

 

 

 1. člen

 

Klub je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti  Ptuj.

 

Klub deluje v Republiki Sloveniji, predvsem pa na področju   Spodnjega Podravja občin na območju UE Ptuj. 

Klub ima svoj žiro račun v BANKI Koper, PE Ptuj.

 

 1. člen

 

Klub ima svoj žig. Žig kluba je  okrogle  oblike. Na njem je logo znak kluba in  izpisan je   sedež kluba.

 

Število posameznih žigov, njihovo uporabo in način varovanja določi izvršilni odbor kluba.

 

 1. člen

  

Klub se lahko vključuje neposredno v ustrezna mednarodna strokovna društva in združenja.

 

Klub  se lahko včlani v zveze društev in druge organizacije.

 

 1. člen

 

Za zastopanje in predstavljanje kluba je  pooblaščen  predsednik kluba.

 

 

Listine kluba (poslovno, finančno in drugo dokumentacijo) podpisujeta predsednik in sekretar.

 

 1. člen

 

 

III. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST

 

 1. člen

 

Osnovni namen kluba je izmenjava   strokovnih znanj in delovnih izkušenj članov kluba, ter posredovanje istih zainteresirani javnosti.

 

 1. člen

 

Namen in naloge kluba so naslednje:

 

 • indentifikacija uporabnih metod in metodologij na področju organizacije dela,    projektnega managementa, kakovosti , varnosti  in drugih sistemov vodenja;
 • nenehno dvigovanje strokovnega nivoja članstva;
 • organiziranje pomoči pri konkretnih projektih v podjetjih, organizacijah, lokalni skupnosti in ustanovah in pri pridobivanja sredstev iz javnih mednarodnih in državnih razpisov ter natečajev; ;
 • prirejanje predavanj, strokovnih seminarjev ter drugih oblik usposabljanja s področja   razvoja lokalne skupnosti;
 • izdajanje strokovnih publikacij;
 • usklajevanje delovnega programa s potrebami okolja;
 • aktivno sodelovanje z drugimi društvi in zvezami doma in v tujini;
 • posredovanje mnenj in pobud za strokovno ter raziskovalno delo v lokalni skupnosti in regiji.
 • Organiziranje in se udeleževanje raznih rekreativnih,športnih in kulturnih dogodkov(prireditev)

 

 

 1. člen

 

Dejavnost kluba :

 

Glavna(nepridobitna) dejavnost kluba je  izmenjava strokovnih znaj in delovnih izkušenj članov kluba , ter posredovanje istih zainteresirani javnosti 

 

Dopolnilna ( pridobitna) dejavnost kluba je:

 

R 93.190 Druge športne dejavnosti

R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

 

J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike

M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj

 

 

IV. ČLANSTVO

 1. člen

 

Članstvo je redno in častno.

 

 

 

Včlanitev

 1. člen

 

Redni član društva lahko postane oseba – državljan Republike Slovenije, ki želi posredovati in izmenjati  lastno znanje in izkušnje drugim članom kluba in da se je posredno ali neposredno  ukvarjal ali se ukvarja s področjem , ki je predmet delovanja društva.

 

Redni člani lahko postanejo tudi državljani tujih držav na predlog dveh rednih članov društva.

 

 1. člen

 

Redno članstvo v klubu se pridobi  s sprejemom, o čemer odloča skupščina kluba ob upoštevanju enakih pogojev za sprejem vseh članov. Med dvema skupščinama o rednem članstvu odloča izvršilni odbor.

 

 1. člen

 

Častni član društva lahko postane oseba, katere strokovno delo pomeni znatno vrednost za razvoj  organizacije dela  na Slovenskem ali za razvoj kluba. Častne člane potrdi skupščina na predlog izvršilnega odbora.

 

Članarina

 

 1. člen

 

Redni člani kluba plačujejo članarino. Članarina se plačuje letno. Višino članarine določi skupščina. Članarino vplačujejo člani najkasneje do 31.12- za tekoče leto, oziroma ob včlanitvi v klub. Način plačevanja članarine določi izvršilni odbor kluba.

 

 1. člen

 

Članstvo se vodi v knjigi članov. Vsi člani kluba prejmejo člansko izkaznico. Obliko in vsebino članske izkaznice sprejme izvršilni odbor društva.

 

Pravice in dolžnosti članov

 

 1. člen

 

Pravice rednih članov so naslednje:

 • da sodelujejo pri dejavnostih kluba,
 • da volijo in so voljeni v organe kluba,
 • da so obveščeni o delu kluba,
 • da izvršilnemu odboru predlagajo kandidate za funkcionarje in organe kluba.

 

 

 

 1. člen

 

Dolžnosti rednih članov so naslednje:

 • da sodelujejo pri dejavnostih kluba,
 • da spoštujejo statut, sklepe in odločitve organov kluba,
 • da redno plačujejo članarino.

 

 1. člen

 

Pravice in dolžnosti članov kluba so častne. Člani kluba za svoje delo in aktivnosti praviloma ne prejemajo plačil. Izvršilni odbor društva lahko določi, da se posamezne naloge članov kluba, ki so za klub stalnega ali izjemnega pomena, lahko honorirajo.

 

 

 

Prenehanje članstva

 

 1. člen

 

Status rednega člana preneha v naslednjih primerih:

 • z izstopom na podlagi pisne izjave članstva kluba,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa skupščine,
 • s črtanjem iz članstva v primeru, da član dalj časa ne plača članarine

 

 

V. ORGANI KLUBA

 

 1. člen

 

Kolektivni organi kluba so:

 • skupščina,
 • izvršilni odbor (management kljuba),ki ima 5 članov (predsednik, tajnik, blagajnik in 2 člana)
 • nadzorni odbor,(3 člani, predsednik in 2 člana)
 • častno razsodišče.(3 člani,m predsednik in 2 člana))

 

Funkcionarji kluba so:

–        predsednik kluba (vodilni manager kluba),

–        Tajnik  kluba, (sekretar kluba)

–        blagajnik kluba.

 

Predsednik kluba je istočasno predsednik izvršilnega odbora kluba. Sekretar kluba je istočasno namestnik predsednika izvršilnega odbora kluba.

 

 1. člen

 

Za izvajanje posameznih nalog kluba skupščina in izvršilni odbor ustanovita  sekcije, komisije in skupine.

Stalne sekcije Kluba so:

 

 • Svetovanje in izobraževanje (SI)
 • Kultura in umetnost (KU)
 • Šport in rekreacija (ŠR)
 • Humanitarna in socialna dejavnost (HS)

 

Vodje sekcij imenuje za programsko obdobje izvršilni odbor. Vodje sekcij pripravijo vsakoletni program in poročilo, ki ga obravnavamo na skupščini.

 

 1. člen

 

Če je članov kluba manj kot petnajst, opravljajo vsi člani naloge kolektivnih organov kluba.

 

Skupščina kluba

 

 1. člen

 

Skupščino sestavljajo redni člani kluba. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino skliče izvršilni odbor najmanj enkrat letno.

 

 

 1. člen

 

Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo izvršilni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo desetih članov kluba.

 

Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno sejo skupščine najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel pisno zahtevo podpisano s strani predlagateljev. Če Izvršilni odbor v navedenem roku ne skliče izredne seje, jo lahko skliče predlagatelj sam. Izredna seja skupščine sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana.

 

 1. člen

 

Sklic skupščine mora biti objavljen skupaj z dnevnim redom. Objava in vabila morajo biti poslana oziroma dana najmanj sedem dni pred skupščino.

 

 

 1. člen

 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj 50 % članov kluba, ki niso člani izvršilnega odbora.

 

Skupščina sprejema sklepe z večino navzočih članov. Ko se odloča o spremembi statuta so sklepi sprejeti z dvema tretjinama glasov navzočih članov. Ko se odloča o prenehanju kluba, so sklepi sprejeti, če zanje glasuje večina vseh članov. Glasovanja so tajna.

 

 1. član

 

Pristojnosti skupščine so naslednje:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • voli delovno predsedstvo,
 • razpravlja o delu in poročilih izvršilnega odbora, nadzornega odbora ter sklepa o njih,
 • potrjuje zaključni račun za minulo leto,
 • voli in razrešuje predsednika in s tem predsednika izvršilnega odbora
 • voli in razrešuje sekretarja in s tem podpredsednika izvršilnega odbora,
 • voli in razrešuje blagajnika,
 • voli in razrešuje člane kolektivnih organov društva,
 • sprejema politiko društva in program dela,
 • sklepa o finančnem načrtu in planu dela,
 • sklepa o prenehanju društva,
 • odloča o spremembah statuta,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe kolektivnih organov in v drugih zadevah, določenih o sprejemu,

         črtanju ali izključitvah članov,

 • določa višino članarine.

 

Izvršilni odbor kluba

 

 1. člen

 

Izvršilni odbor je izvršilni organ skupščine in šteje pet članov. Izvršilni odbor ima predsednika, podpredsednika, blagajnika in dva člana. V izvršilni odbor so lahko voljeni samo člani kluba. Mandatna doba članov izvršilnega odbora traja tri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

 

Skupščina lahko izvršilni odbor ali posameznega člana razreši pred potekom mandata.

 

 1. člen

 

Izvršilni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve, ki izhajajo iz aktov in sklepov skupščine.

 

Pristojnosti izvršilnega odbora so zlasti:

 • sprejema pravilnike o notranji organizaciji društva in ostale operativne akte kluba,
 • sklicuje redno in izredno skupščino kluba,
 • obravnava in posreduje skupščini predlog letnega programa dela, delovnih in finančnih načrtov

          ter zaključnega računa,

 • skrbi za finančno materialno poslovanje,
 • odloča o investicijah, ki niso zajete v planu, do vrednosti, za katero ga pooblasti skupščina ali do

          zneska na računu,

 • določa računovodjo,
 • predlaga skupščini kandidate za funkcionarje in za kolektivne organe kluba pridobi soglasja

          kandidatov,

 • sklepa o podelitvi nagrad in priznanj kluba.

 

 1. člen

 

Izvršilni odbor se sestaja po potrebi in sprejema sklepe na sejah. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov izvršilnega odbora. O sejah se vodi zapisnik.

 

 1. člen

 

Seje izvršilnega odbora so javne. Zapisniki sej izvršilnega odbora so na vpogled v prostorih kluba.

 

Zoper vsak sklep ali odločitev organov kluba lahko prizadeti član vloži zahtevo za varstvo pravic oz. pritožb na skupščini kluba. Zahteva za varstvo pravic oz. pritožba mora biti vložena najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa, ki se izpodbija.

 

 

Nadzorni odbor kluba

 1. člen

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo enega leta. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika nadzornega odbora.

 

 1. člen

 

Naloge nadzornega odbora so zlasti:

 • spremljanje in nadziranje uresničevanja določb statuta in drugih aktov kluba,
 • spremljanje in nadziranje izvrševanja sklepov, ki jih je sprejela skupščina in drugi organi kluba,
 • spremljanje in nadziranje materialno finančnega poslovanja kluba,
 • opravljanje drugih zadev, določenih s tem statutom,
 • poročanje skupščini,
 • prejem odstopnih izjav predsednika ali celotnega izvršilnega odbora in njihovo posredovanje

         skupščini.

 

 

Častno razsodišče

 

 1. člen

 

Častno razsodišče je sestavljeno iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo enega leta. Predsednika izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe.

 

 

 

 1. člen

 

Častno razsodišče odloča o sporih med člani na zahtevo prizadetih ali na zahtevo izvršilnega odbora kluba. Glasovanje je tajno. Razsodišče mora svoje odločitve sporočiti pisno v 15-ih dneh vlagatelju zahteve.

 

Podpredsednik, sekretar in blagajnik kluba

 

 1. člen

 

Predsednik in sekretar društva predstavljata in zastopata klub v mejah pooblastil, ki izvirajo iz statuta.

 

 1. člen

 

Predsednik kluba:

 • skrbi za zakonito poslovanje,
 • vodi delo in seje izvršilnega odbora kot njegov predsednik,
 • pripravi operativni načrt dela za mandatno obdobje,
 • zastopa klub v premoženjskih, pravnih in drugih poslih,
 • podpisuje finančno materialne listine,
 • je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.

 

 1. člen

 

Sekretar:

 • nadomešča predsednika v odsotnosti,
 • vodi administrativno poslovanje,
 • vodi knjigo članstva in hrani akte kluba,
 • opravlja druge naloge po odredbi predsednika kluba.

 

 

 1. člen

 

Blagajnik:

 • vodi blagajno kluba,
 • izvršuje gotovinska izplačila,
 • poravnava finančne obveznosti kluba,
 • opravlja druge naloge po odredbi predsednika kluba.

 

VII. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

 

 1. člen

 

Klub lahko pridobiva sredstva za svojo dejavnost:

 • s članarino,
 • z naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov.

 

 1. člen

 

Premoženje društva lahko sestavljajo:

 • nepremičnine,
 • materialne pravice,
 • oprema.

 

S premoženjem klub upravlja izvršilni odbor v okviru pooblastil in omejitev iz statuta ter v skladu z veljavnimi predpisi.

 1. člen

 

Klub opravlja finančno materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi in predpisi, ki veljajo za društva. Specifična strokovna dela se lahko prenesejo izven kluba (računovodstvo).

 

Nadzor nad pravilnostjo materialno finančnega poslovanje izvaja nadzorni odbor.

 

VIII. PRENEHANJE KLUBA

 1. člen

 

Klub lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu. Sklep je veljaven, če zanj glasuje več kot polovica vseh članov.

 

 1. člen

 

V primeru, da skupščina kluba ni sprejela drugačnega sklepa ob prenehanju kluba, se po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje bližnjemu društvu v Občini Cirkulane, ki se ukvarja z enako ali podobno aktivnostjo. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

IX. JAVNOST DELA

 

 1. člen

 

Delovanje kluba je javno. Za stike z javnostjo je pooblaščen predsednik kluba ali od njega pooblaščena oseba. Širšo javnost društvo obvešča preko javnih sej organov in preko sredstev javnega obveščanja.

 

Klub obvešča članstvo s pisnimi obvestili, okrožnicami, zapisniki sej organov društva.

 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Klub ima naslednje akte:

 • statut kluba,
 • druge akte.

 

 1. člen

 

Vsi funkcionarji in kolektivni organi so dolžni opravljati svoje naloge do izvolitve novih.

 

 1. člen

O zadevah, ki niso urejene s tem statutom, se uporabljajo neposredno določila zakona o društvih in ostali predpisi, ki urejajo delo društev, ali se nanašajo na delo društev.

 

 

Izdaja 3:

 

12.02.2017

 

                                                            Predsednik Kluba HALONGA

                                                            mag. Stanislav GOLC,univ.dipl.ing

 

 

Klub HALONGA

Klub svetovalcev in strokovnih delavcev HALONGA je vpisan v register društev UE Ptuj ,štev.odločbe 215-30/2012-5, dne 14.03.2012 in ima MATŠT 40411510000, DŠ 13285513, TRR pri Banki Koper 10100-0050655141

 

Postani član

[ultimatemember form_id=976]