Da se vam na kratko predstavimo: Klub Halonga je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov opredeljenih v statutu kluba in v skladu z Zakonom o društvih. V klub je včlanjenih že 50 članov z znanjem in izkušnjami iz različnih strok.

Osnovni namen in hkrati glavna dejavnost kluba je izmenjava strokovnih znaj in delovnih izkušenj članov, ter posredovanje teh znanj zainteresiranim na področju organizacije dela, projektnega managmenta, kakovosti, varnosti in drugih sistemov vodenja ter pomoč pri konkretnih projektih v podjetjih, organizacijah v lokalni skupnostih in regiji. Svoje znanje in izkušnje člani prenašajo z organizacijo predavanj, strokovnih seminarjev, študijskih krožkov, izdajanjem strokovnih publikacij in podobno.

Ustanovitev in programska izhodišča

Dne 2.01.2012 se je na sestal pet članski iniciativni odbor za ustanovitev društva »Klub podjetniških svetovalcev in strokovnih delavcev HALONGA«(KlubHALONGA)z sedežem v Pristavi 21a, 2282 Cirkulane in sprejel sklep o ustanovitvi  društva  z namenom povezovanja podjetniških svetovalcev in ciljem izmenjave strokovnih znanj in delovnih izkušenj, ter posredovanje istih zainteresirani javnosti na področju podjetništva, lokalne samouprave in civilne družbe.

Klub HALONGA   je vpisan v register društev UE Ptuj ,štev.odločbe 215-30/2012-5, dne 14.03.2012 in ima MATŠT 40411510000, DŠ 13285513, TRR pri INTESA Sanpaolo d.d. 10100-0050655141 .

V skladu s Statutom kluba člani kluba izražajo svoj interes  kot člani sekcij  (Sekcije za svetovanje in izobraževanje, Kulturno umetniške sekcije, Sekcije za šport in rekreacijo in sekcije za humanitarno in socialno pomoč )in ali projektnih skupin, ki jih na osnovi programa delovanja kluba imenuje upravni odbor kluba .

Na dan 31.12.2017 ima klub v evidenci 44  članov, ki so podali ustrezno pisno pristopno izjavo.

Mesto in vloga Kluba HALONGA v okviru civilne družbe na območju Haloz

Člani Kluba HALONGA so kompetenčni strokovnjaki s področja dela, člani raznih drugih društev in gibanj, ki se z svojim delovanjem  vključujejo v skupna prizadevanja za sistematičen in hitrejši razvoj Haloz v najširšem pomenu, predvsem razvoju podjetništva, kmetijstva, lokalne samouprave in razvoja društvene dejavnosti.

-Člani kluba ocenjujemo, da se društva na območju Haloz še vedno vse premalo povezujejo, predvsem jih ločujejoobčinske meje, razen nekaterih izjem, kot: DRD Haloze,DOD Haloze,Radio klub Cirkulane idr.

-Nova EU perspektiva 2013-2020 daje poseben poudarek pomenu razvoja civilne družbe, predvsem je podana

zahteva, da morajo nacionalni , regionalni in lokalni razvojni programi  poudariti partnersko vlogo pri načrtovanju

razvoja in kasneje  tudi možnost večjega vpliva na odobritev subvencij in drugih razvojnih pomoči.

Dobro izhodišče  za nadaljnji razvoj je Strategija nevladnega sektorja v Podravski regiji 2013-2020, ki je bila izdelana v okviru projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja (Pripravo je vodil Zavod PIP-Pravno informacijski center Maribor. V Podravju deluje preko 3000 nevladnih organizacij , ki morajo postati še bolj prepoznavni , močan in uveljaven steber civilne družbe. Večja socialna vključenost bo prav gotovo odpirala tudi nove zaposlitvene možnosti .

-Člani kluba povdarjamo, da je nastopil trenutek, ko se morajo društva na območju Haloz v večji meri aktivno vključiti v  partnerstva (npr.LAS HALOZE) in še  večji meri je koristiti ponudbo sektorja NVO in regionalna stičišča, ki organizirajo zelo  kvalitetna informiranja in usposabljanja(V Ptuju in Mariboru), pred nami pa je tudi nova državna organiziranost podpornega okolja podletništva.

 

-Prepričano smo, da smo člani Kluba  HALONGA dovolj kompetenčni, da lahko spodbujamo druga  društva na območju Haloz  k še večjemu povezovanju in organiziranju, predvsem iskanju sinergij projektom na območju celotnih Haloz  in širše (npr. VTC 11, Romarska transverzala, TC Haloze-Zagorje, Zakladnica haloške dediščine, Turistična vas HALONGA, proizvodni in predelovalni obrati, Grad Borl, Vinarska zadruga,…to so   zaenkrat še vedno  projektne ideje, ki so sicer v obravnavi, drugih bolj obetavnih pa ni na vidiku). Določena društva že imajo danes vse pogoje da razvijejo višjo stopnjo vpliva za skupni razvoj, saj moramo čim prej preiti  čiste ljubiteljske dejavnosti na profesionalizacijo in specializacijo  .

Dejavnosti kluba in doseženi rezultati v letu 2017

Upravni odbor kluba je v letu 2017  imel  6 rednih sej na katerih smo obravnavali tekočo problematiko pri izvajanaju zastavljenega programa, predvsem smo se posvečali pripravi in organizaciji projektnih nalog, ki smo jih na koncu tudi ustrezno analizirali in ocenili realizacijo ciljev. Vsi člani kluba so tudi redno dobivali vse zapise o poteku sej in sklepe organov kluba.

V  sekciji  Svetovanje ,izobraževanje in usposabljanje smo izvedli več konzultacij in posredovali naše predloge  v okviru storitve za naročnika in s tem pridobili nekaj sredstev iz naslova delovanja profitne dejavnosti.

(GIZ RPT Haloze, Halo d.o.o.,  TUV Ljubljana, drugi naročniki…).
Ostanek prihodka od projektnih nalog smo namenili za Splošne aktivnosti delovanja kluba (za stroške pisarniškega poslovanja, za pripravo projektnih nalog, za klubske delavnice in posvete, za izobraževanje članov in za pokrivanje osnovnih stroškov delovanja sekcij).

Vsakega projekta se praviloma lotimo ko nam je zagotovljen vir  in projektni okvir.

-Pristopili smo pripravi podlage za izdelavo spletne strani kluba,ki nam bo omogočala predstavitev delovanja kluba in vzpostavitev ustreznega klubskega informacijskega omrežja in povezavanje z drugimi socialnimi mrežami(Skype, Mesenger, Fastbook,…).

Organizirali    in izvedli smo dva študijska krožka , Kako igrati na orglice in  Osnove igranja na mandolino.

Pripravili smo projektno osnovo in uspeli na natečaju za subvencioniranje  študijskega krožeka DEMENCA kot socilani problem in Komunikacijski šum in medgeneracijska pomoč pri obvladovanju sodobne informacijske tehnologije. K sodelovanjuza izvedbo študijskih krožkov  bomo povabili člane Društva upokojencev Cirkulane.

Na povabilo Občine Cirkulane o izvedbi prednovoetnih aktivnosti ob drsališču smo pristopili partnerstvu z drugimi društvi in uspešno izvedli zastavljeni program. Pridobljena sredstva iz prispevkov smo skupaj z društvi donirali Osnovni šoli Cirkulane« in Organizaciji KARITAS.

V minulem letu smo uspešno izvedli projekt »Haloze na OHRIDU 2017«, saj smo se kot Instrumentalna vokalna skupina uspešno predstavili v okviru projekta Slovenija na OHRIDU 2017.

V okviru profitnega sektorja smo uspešno izvedli  projekt-predstavitev  Velikonočne jedi, Martinovanje v Centru Špar Velenje in Zagorje.

V sekciji za šport in rekreacijo smo podali LD Cirkulane pobudo  o nadaljevanju že zastavljene investicije v izgradnjo pokritega strelišča za izvajanje pištolskega mednarodnega programa., kar nam bo omogočilo varne treninge in nadalnji razvoj tega športa za katerega je kar nekaj zanimanja v naši sredini. V preteklem letu smo se udeležili z ekipo na  nekaj prepoznavnih tekmah in prvenstvih, na katerih dosegano opazne rezultate.

Pristopili smo tudi ureditvi pisarne na sedežu kluba, ki nam bo omogočal  kakovostno obdelavo projektne dokumentacije in ustrezno hrambo strelskih rekvizitov in municije, ter drugega drobnega inventarja , ki ga nabavljamo za potrebe projektnih nalog.

V minulem letu smo realizirali vse zastavljene naloge, v teku je še le zadnja izvedba podjetniške delavnice s Področja predstavitve mednarodnih standardov za sisteme vodenja kakovosti, katero bomo izvedli v mesecu marcu Na delavnice smo povabili vse pravne osebe, ki imajo sedež v Občini Cirkulane. Zadnje dve delavnice bomo izvedli v občinskih prostorih, predhodne 4 delavnice pa smo izvedli tekom leta v okviru razširjenih sestankov Kluba HALONGA.

V dosedanjem mandatu smo vzpostavili uspešno sodelovanje z Kulturnim društvom Cirkulane, Radio Klubom Cirkulane, Lovsko družino Cirkulane, Društvom za ohranitev grada Borla, KD France Prešeren Videm pri Ptuju, Mandolinsko skupino AMOS, drugimi, ki jih vabimo še k tesnejšemu in ustvarjalnemu sodelovanju.

Kot predsednik Kluba Cirkulane želim javno izraziti posebno pohvalo za udejanjanje našega poslanstva kluba , predvsem vsem svetovalcem in  strokovnim sodelavcem, izvajalcem kulturno umetniškega programa, športnikom-rekreativcem, članom humanitarnega delovanja, našim potopiscem , ki z članki objavljajo naše delovanje in drugim ki podpirajo naše delovanje za še hitrejši in prepoznavni razvoj civilne družbe v našem lokalnem okolju. Zahvala velja tudi Občini Cirkulane, za realizirane finančno spodbude in uvršanje našega kluba  med uspešne organizacije civilne družbe v lokalni skupnosti.

 

Postani član

[ultimatemember form_id=976]