Poročilo občinske seje 24.5.2018

K točki 4: Ravnateljica Suzana Petek je povedala, da imajo v vrtec imajo vpisanih 67 otrok s 1.9, pričakujejo še nekaj vlog (cena je preračunana na 76 otrok, kar je maksimum). Predvidevajo štiri oddelke otrok. Zaradi odprave anomalij v plačah (pomočnice vzgojiteljice) so bili prisiljeni povečati plače za 3,84% enotno za vsako skupino.

Sicer smo lahko optimistični, saj se ljudje prisiljujejo – samo letos smo v OŠ vpisali kar 6 novih otrok. Slavka Krznar se je 31.3. upokojila, njeno delo je prevzela Ana Črnivec. Zaradi prenizke plače doslej niso našli nove sodelavke, zato so se po nasvetu ministrstva odločili za računovodski servis., kar pa je začasna rešitev za dobo enega leta.

Predlog povišanja cene vrtca je bil sprejet.

K točki 6: Občinski svet je sprejel predlog novega ustanovitvenega akta Skupne občinske uprave, ki ga je predstavila Alenka Korpar.  Razlog za potreben nov akt  je sprememba Zakona o finaciranju občin, 26. člen. Zaradi dobrih učinkov država spodbuja čim večje povezovanje med občinami, in tudi progresivno sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav (30-55%).

Obseg nalog se z ustanovitvenim aktom ne spremeni, o vsaki spremembi prenosa novih nalog odloča občinski svet.

K točki 5: poročala je predsednica NO Alenka Vidovič, poročilo NO je bilo sprejeto 24. 4. 2018, ki je bilo poslano na občino kot osnutek, zdaj čakajo na pripombe z občine, ki morajo biti poslane v predpisanem roku (župan je povedal, da pripomb sicer nimajo).

Za letos je v planu: sredstva za šport, cesta Pristava – Kumer, razpolaganje z občinskim premoženjem.

K točki 7:

Nagrajenci Občien Cirkulane so letos:

Plaketa Občine Cirkulane: Željka Bartolič, predlagatelj občinski odbor SDS Veliko bronasto priznanje- Društvo gospodinj, predlagatelj Društvo čebelarjev, Društvo vinogradnikov in  Planinsko društvo Cirkulane, predlagatelj Društvo čebelarjev

Priznanje Občine Cirkulane: Stanko Golc, predlagatelj  Radioklub Cikulane, Društvo rejcev drobnice Haloze, Klub Halonga

 

K točki 8: občinska volilna komisija

Predsedniki komisije morajo biti dipl. pravniki.

Predsednica: Saša Prelog Žnidarič, namestnica Sabina Peter, (iz Vidma), člani: Suzana Arnečič, Darko Klajderič, Ivan Tetičkovič, Rudolf Lozinšek, Kristijan Bratušek, Štefanija Majhen

 

K točki 9: predlog parcelacije nove poslovne cone v Dolanah

skupaj je 8 parcel, 7 je že zasedenih, z eno pa so bile težave zaradi nekih plomb, ki so vknjižene v zemljiško knjigo, kar se ureja.

Zaradi vrzeli v dveh zakonih, ki sta bila sprejeta  (Zakon o stvarnem premoženju, Zakon o spodbujanju investicij) trenutno ni mogoče, da bi občina lahko prodala stvarno premoženje pod ekonomsko ceno, zakon prične veljati s 1.7., takrat bomo imeli na mizi predlog cene za potrditev in prodajo parcel.Predvidena cena parcele je 5eur/m2, višja niti ne more biti, saj smo pridobili evropska sredstva (čeprav smo kupili zemljišča po 13eur/m2 ali več)

Interesenti so: Pongrac Daniel, EMG, Žaga Gorsko, Darko Rakuš, Fric, podjetje iz Gorišnice (kovinarstvo), neko podjetje za robotiko

 

 

K točki 10: Idejna zasnova za gradnjo dveh stanovanjskih stavb na občinskem zemljišču: dve stanovanjski stavbi sta predvideni, vmes je dovozna pot do parkirišč, to se bi potem navezovalo na enosmerno dovozno pot, ki teče proti Gradiščam. Parkirišč je predvidenih 21.
Mira: pozidava bi šla precej na tesno, mogoče ni najbolje graditi tako velikih stavb v centru kraja, ki je že gosto pozidan.
Odločitev občinskega sveta je potrebna tudi zaradi vloge občana, ki bi rad kupil manjši del zemljišča, vendar prodaja ne sme biti na škodo občinskega premoženja.  Sklep obč. sveta je,  da gremo v odmero zemljišča, v dogovoru s zainteresiranim kupcem in pod pogoji, ki jih je določil občinski svet.

 

K točki 11: sklep o povišanju sredstev za vzdrževanje občinskih cest.

Nujna dela je še potrebno opraviti, kljub temu da smo že dali veliko za pluženje. Razliko bomo pokrili iz ostanka sredstev.

K točki 13:

Župan: razpis za popravilo borlskega mostu je predviden drugo leto, letos še tega ne bo zaradi sanacije podora na Borlu, začele se bodo tudi sanacije plazov. Ob sanaciji podora na Borlu bodo obvozi, ker bo cesta zaprta.

 Dodatna točka: povečanje sredstev za projekt KUL-GIB iz 91.509 na 131.967 eur

ker v letu 2017 ni bilo odločbe za projekt, so sredstva za projekt v 2017ostala, povišanje sredstev projekta v 2018 se bo krilo iz tega ostanka sredstev

Po 1. juniju bo dvorana zaprta in ne bo na razpolago do 31. septembra. Ponudb ni bilo dosti, izvajalec del je GP project ing za večino del in Lesnina za kuhinjo ter igrala – ok. 25.000 eur.

Leave a Comment